Επαγγελματίες
υγείας

Tο PRS συνδέεται με τη δυνατότητα παρέμβασης, συμπεριλαμβάνοντας την ιεράρχηση προληπτικών μέτρων και προσυμπτωματικού ελέγχου, την έναρξη και τη συχνότητα των εξετάσεων, καθώς και τροποποίηση στον τρόπο ζωής και στη λήψη κλινικών αποφάσεων.​

Τα οφέλη του Cardio Health για επαγγελματίες υγείας

Βελτίωση της υποεκτίμησης του ρίσκου καρδιαγγειακών επεισοδίων​

Τα υπάρχοντα εργαλεία εκτίμησης εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων ενδέχεται σε ένα σημαντικό ποσοστό να υποεκτιμήσουν το ρίσκο.

Το PRS μπορεί να αξιοποιηθεί από το θεράποντα ιατρό για την επαναταξινόμηση ατόμων που έχουν υποεκτιμηθεί, για παράδειγμα από κατηγορία ενδιάμεσου ρίσκου σε κατηγορία υψηλού ρίσκου.

Επιστημονικά άρθρα: Ripatti, S., et al., 2010​
Tikkanen, E., et al., 2013​

Βελτίωση της συμμόρφωσης και της αποτελεσματικότητας​

Άτομα τα οποία γνωρίζουν το PRS τους, και ειδικότερα άτομα με υψηλότερο ρίσκο, επιδεικνύουν υψηλότερη συμμόρφωση με τη θεραπεία ή με θετικές αλλαγές στον τρόπο ζωής.​

Όσο υψηλότερη είναι η συμμόρφωση στη θεραπεία, τόσο αυξάνεται η αποτελεσματικότητά της. Αντιθέτως, η ελλιπής συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία της θεραπείας.​​

Υψηλότερα οφέλη πρωτογενούς πρόληψης σε άτομα υψηλού ρίσκου​

Όσο υψηλότερη είναι η συμμόρφωση στη θεραπεία, τόσο αυξάνεται η αποτελεσματικότητά της. Αντιθέτως, η ελλιπής συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία της θεραπείας.​

Με την έναρξη πρωτογενούς πρόληψης (π.χ. θεραπεία με στατίνες), αυτά τα άτομα επωφελούνται περισσότερο επιτυγχάνοντας σημαντικά μεγαλύτερη μείωση του σχετικού δεκαετούς ρίσκου.​​

Υψηλότερα οφέλη σε νεαρά άτομα

Η εφαρμογή του PRS μπορεί να ελαττώσει το μέσο κόστος της περίθαλψης, να βελτιώσει τα ποιοτικώς σταθμισμένα χρόνια ζωής (Quality Adjusted Life Years – QALYs) και να αποτρέψει μελλοντικά συμβάντα καρδιαγγειακών επεισοδίων, με ιδιαίτερα οφέλη σε άτομα νεαρής ηλικίας με οριακό/ενδιάμεσο κίνδυνο.​

Επιστημονικά άρθρα: Mujwara, D., et al., 2022​​​

Πρώτα αποτελέσματα PRS στον ελληνικό πληθυσμό

Ποσοστό του πληθυσμού ανά κατηγορία PRS, έπειτα από χρήση του iDNA Cardio Health (n=447)

Γονίδια που εξετάζονται​

Στο iDNA Cardio Health εξετάζεται πληθώρα γονιδίων που συμβάλουν στην εκτίμηση του ρίσκου εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. Δείτε εδώ αναλυτική λίστα των γονιδίων.​