Πιστοποιήσεις

Στην iDNA Laboratories, έχοντας ως βασικούς μας άξονες την ποιότητα και την επιστημονική αξιοπιστία, έχει υιοθετηθεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που επιτρέπει τον έλεγχο όλων των διαδικασιών της εταιρείας. Παράλληλα, ακολουθούνται αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει αναπτύξει και πιστοποιηθεί σύμφωνα τα διεθνή πρότυπα ISO 27001:2013 για Διαχείριση και Ασφάλεια της Πληροφορίας και ISO 13485: 2016 για την έρευνα, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την πώληση in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων σχετικών με τη φαρμακογονιδιωματική και τη γενετική ανάλυση.

ISO 13485: 2016 για την έρευνα, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την πώληση in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων σχετικών με τη φαρμακογονιδιωματική και τη γενετική ανάλυση.

ΙSO 27001:2013 για Διαχείριση και Ασφάλεια της Πληροφορίας.