Πολιτική Ποιότητας

Η «iDNA Laboratories» παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά IVD προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων βιοπληροφορικής που σχετίζονται με τη γενετική και τη γονιδιωματική, προς όφελος της υγείας και της ευζωίας του ατόμου.

Η παρούσα πολιτική ποιότητας παρουσιάζει την ποιότητα με την πιο αυθεντική έννοιά της, δηλαδή τον βαθμό εκπλήρωσης των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος, λύσεων/υπηρεσιών, τα οποία συναντούν τις πραγματικές απαιτήσεις που έχουν τεθεί.

Για το λόγο αυτό, η “iDNA Laboratories” υιοθέτησε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2016 και δεσμεύεται να συμμορφώνεται με συγκεκριμένες διαδικασίες, να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους πελάτες της, να βελτιώνει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να εκπαιδεύει το προσωπικό της και να ελαχιστοποιεί τα παράπονα των πελατών, λαμβάνοντας τις κατάλληλες προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες.
Η πολιτική μας για την ποιότητα είναι να παρέχουμε in-vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και σχετικές έξυπνες υπηρεσίες βιοπληροφορικής που συμβάλλουν σε σημαντικές βελτιώσεις στην υγεία των ατόμων και της δημόσιας υγείας.

Η ομάδα μας δεσμεύεται να:

Ενισχύει την αφοσίωση των πελατών της, επιτυγχάνοντας και υπερβαίνοντας συνεχώς τις προσδοκίες τους μέσω εξειδικευμένης καινοτομίας, ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης, σημαντικής αξίας και πλήρους συμμόρφωσης με τα ισχύοντα Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα, Οδηγίες, Κανονισμούς και Νόμους.

Βελτιώνει επανειλημμένα και να διατηρεί την αποτελεσματικότητα του εφαρμοζόμενου συστήματος ποιότητας μέσω της θέσπισης, εφαρμογής και παρακολούθησης στόχων ποιότητας.

Η “iDNA Laboratories” έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τον ολοκληρωμένο χάρτη των απαιτήσεων πιστοποίησης του ISO 13485:2016, προκειμένου να εκπληρώσει όλες τις εφαρμοσμένες προϋποθέσεις για έρευνα, σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση των καινοτόμων in-vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τα οποία συμμορφώνονται πλήρως και με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, με τους κανονισμούς, τις απαιτήσεις των πελατών και τις προδιαγραφές των προϊόντων της εταιρίας.

Η πολιτική ποιότητας της “iDNA Laboratories” προορίζεται να κοινοποιείται και να γίνεται κατανοητή από όλους εντός της εταιρίας, ώστε όλοι να ακολουθούν μία στρατηγική κατεύθυνση για το πώς λαμβάνει χώρα η ανάπτυξη προϊόντων και πώς θα ικανοποιούνται οι απαιτήσεις, με έναν απόλυτα ολοκληρωμένο τρόπο. Η “iDNA Laboratories” παρέχει τους κατάλληλους πόρους για να ‘’εισάγει’’ στην Εθνική και Ευρωπαϊκή αγορά, καινοτόμα in-vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα Γενετικής και Γονιδιωματικής, τα οποία είναι ασφαλή και αποτελεσματικά σύμφωνα με τις σαφώς δηλωμένες προβλεπόμενες χρήσεις τους.

Η ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:

Βελτίωση της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών, με την αναφορά των αποτελεσμάτων των test με κλινική σημασία, στους χρήστες των υπηρεσιών.

Ενίσχυση με νέες πολιτικές πρόληψης, αναπτύσσοντας και παρέχοντας σημαντικές κλινικές πληροφορίες και πληροφορίες ευεξίας στους χρήστες των προϊόντων και υπηρεσιών.
Σεβασμό του απορρήτου των ασθενών.

Ανάπτυξη, κατασκευή και παροχή υψηλής ποιότητας in-vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών που προάγουν την επιστημονική ανακάλυψη και βελτιώνουν την παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη.

Προώθηση μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες, βάσει της κατανόησης και της πλήρης ικανοποίησης των αναγκών τους, της ανταπόκρισης στα σχόλιά τους και της παροχής εξαιρετικής υποστήριξης.
Καινοτομία και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, εξασφαλίζοντας τελευταίας τεχνολογίας γενετικές και γονιδιωματικές αναλύσεις.

Παροχή αποτελεσματικών εργασιακών ροών των υπηρεσιών που ικανοποιούν πλήρως τους συμφωνηθέντες εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς στόχους.

Παροχή κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων, ανάπτυξη της επάρκειας και υποστήριξη, στο προσωπικό όλων των βαθμίδων της εταιρίας, για την συνεχή επαγγελματική βελτίωση και εκπαίδευσή του, συμπεριλαμβανομένων βασικών δεικτών απόδοσης όπως ετήσια αξιολόγηση και υποχρεωτική εκπαίδευση, ισότητα και διαφορετικότητα.

Διασφάλιση ότι όλο το προσωπικό της εταιρείας είναι εξοικειωμένο με την πολιτική ποιότητας και κατανοεί τις προσδοκίες της εταιρείας από αυτό.

Διατήρηση της ισχυρής δέσμευσής της για συνεχή βελτίωση της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της ικανοποίησης των χρηστών των προϊόντων και υπηρεσιών, της εξωτερικής αξιολόγησης αναφορικά με την ποιότητα και του εντοπισμού κατάλληλων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών για τις μη συμμορφώσεις.

Ορισμό ετήσιων στόχων ποιότητας, διατήρηση ενός εγχειριδίου ποιότητας και υλοποίηση ετήσιας ανασκόπησης.

Η Διοίκηση

Ημερομηνία 15.10.2021