Επαγγελματίες
υγείας

Το γενετικό προφίλ των ασθενών επηρεάζει έως και 80% το μεταβολισμό, τις ανεπιθύμητες ενέργειες και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων που λαμβάνει.

Το δεδομένο αυτό δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις για την κατάλληλη επιλογή και δοσολογία των φαρμάκων. Η Φαρμακογενετική αποτελεί βασικό πυλώνα της Ιατρικής Ακριβείας, προσδιορίζοντας την ανταπόκριση των ασθενών στα πιο συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα, μέσω της συσχέτισης των πολυμορφισμών (SNP) των γονιδίων τους με το μεταβολισμό και την τοξικότητα των φαρμάκων, επιτυγχάνοντας έτσι υψηλότερη αποτελεσματικότητα της εξατομικευμένης θεραπείας.

Τα οφέλη του PGx

Βέλτιστη επιλογή θεραπείας και μείωση της πιθανότητάς αποτυχίας της αγωγής

Όλοι οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική θεραπεία με τον ίδιο τρόπο / βαθμό αποτελεσματικότητας

Με την PGx ανάλυση, η προσέγγιση “trial and error” αποφεύγεται

Λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες

Η εμφάνιση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών προκαλούμενων από φάρμακα (πχ. χρόνια ηπατική ή νεφρική βλάβη) μπορεί να αποφευχθεί μέσω της ταυτοποίησης των πολυμορφισμών στο DNA

Μείωση του συνολικού κόστους θεραπείας

Η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, των αποτυχημένων δοκιμών με φάρμακα, του χρόνου κλινικής ανταπόκρισης στη θεραπεία και της λήψης πολλών φαρμάκων για την αντιμετώπιση μίας πάθησης συνολικά, οδηγεί σε μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης

Καλύτερη ποιότητα ζωής για τον ασθενή

Λήψη φαρμάκων µε καλύτερο προφίλ αποτελεσματικότητας και ασφάλειας από την έναρξη της θεραπείας

Μεγαλύτερη συμμόρφωση στη θεραπεία

Μείωση απουσίας από την εργασία

Υψηλότερη αποτελεσματικότητα

Η Φαρμακογενετική ανάλυση βελτίωσε σημαντικά τα ποσοστά ανταπόκρισης και ύφεσης σε ασθενείς με ανθεκτική κατάθλιψη σε σχέση με τις συνήθειες πρακτικές.

Παραλλαγές στο μεταβολισμό δραστικών ουσιών

Οι ασθενείς καυκάσιου πληθυσμού μπορούν να επωφεληθούν από την εξατομικευμένη προσαρμογή της δοσολογίας καθώς ποσοστό έως και 60% παρουσιάζει παραλλαγές στο μεταβολισμί σε μία ή περισσότερες δραστικές ουσίες.

Μικρότερο κόστος

Οι φαρμακογενετικές δοκιμές μεταξύ ασθνών με μέτρια έως και σοβαρή Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή βελτίωσαν τα ποιοτικά σταθμισμένα έτη ζωής που είχαν ως αποτέλσμα σημαντική εξοικονόμιση κόστους.

Γράφημα διασποράς που απεικονίζει τα αποτελέσματα της πιθανολογικής ανάλυσης ευαισθησίας 5000 προσομοιώσεων.

Η διασπορά των αυξητικών δεικτών κόστους-αποτελεσματικότητας (ICERs) βρίσκεται στα άνω και κάτω δεξιά τεταρτημόρια του γραφήματος, υποδεικνύοντας ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία των προσομοιώσεων είναι κυρίαρχες και οικονομικά αποδοτικές.

Τo iDNA PGx CNS προσφέρει Φαρμακογενετική Ανάλυση και αναφέρεται σε ασθενείς

  • Με χρόνια νόσο και ταυτόχρονη λήψη πολλών φαρμάκων
  • Με πρώτη διάγνωση
  • Μη ανταποκρινόμενους στη θεραπεία
  • Μη συμμορφούμενους στη θεραπεία

Στο report αναφέρεται η ταυτοποίηση των αλληλόμορφων στα αντίστοιχα γονίδια όπου απαντώνται για κάθε έναν από τους 24 πολυμορφισμούς που ελέγχθηκαν.

Αυτή η γενετική πληροφορία απορρέει από εξατομικευμένη εργαστηριακή επεξεργασία και ανάλυση του δείγματος DNA που στη συνέχεια χρησιμοποιείται στην ερμηνευτική ανάλυση των φαρμακογενετικών σχέσεων
. Επιπλέον, υπάρχουν Φαρμακογενετικές πληροφορίες για παράγοντες που επηρεάζουν την δραστικότητα και/ή την ασφάλεια του φαρμάκου ανάλογα με το φαρμακογενετικό προφίλ του ασθενούς.

Συγκεκριμένα δίνονται πληροφορίες που αφορούν την χορήγηση, όπως η ανταπόκριση η κάθαρση και ο μεταβολισμός των φαρμάκων αλλά και τις ανεπιθύμητες ενέργειες όπως η αύξηση του βάρους, το μεταβολικό σύνδρομο, η υπερτριγλυκεριδιαμία και η όψιμη δυσκινησία.