Προδιάθεση
Καρδιαγγειακών Παθήσεων

iDNA Cardio Health kit

Το iDNA Cardio Health kit είναι ένα in vitro (IVD) διαγνωστικό προϊόν, το οποίο αποδίδει το εξατομικευμένο ρίσκο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων χρησιμοποιώντας τη Βαθμολογία Πολυγονιδιακού ρίσκου (Polygenic Risk Score – PRS) καθώς και τo Προσαρμοσμένο PRS (Adjusted PRS). Στοχεύει στην έγκαιρη πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, αποτελώντας συμβουλευτικό οδηγό για την εφαρμογή εξατομικευμένης προληπτικής ιατρικής μέσω της μείωσης ή/και της άρσης των επιβαρυντικών παραγόντων.

Το iDNA Cardio Health Kit είναι in-vitro διαγνωστικό (IVD) ιατροτεχνολογικό προϊόν που φέρει σήμανση CE mark και έχει γνωστοποιηθεί στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του ΕΟΦ “Gremdis” (Αρ. πρωτοκόλλου: 54882 / 23-05-2022).

Το PRS και το Adjusted PRS λειτουργούν ως εργαλείο εκτίμησης του ρίσκου εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, συμπεριλαμβάνοντας το σύνθετο γενετικό υπόβαθρο.

O ρόλος τους είναι η πρόληψη και μπορούν να αξιοποιηθούν στον προσυμπτωματικό έλεγχο (screening) του υγιούς πληθυσμού.

PRS & Adjusted PRS

Το PRS λαμβάνει υπόψη πλήθος γενετικών πολυμορφισμών (SNPs) για την εκτίμηση του γενετικού ρίσκου για ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης πάθησης. Κάθε γενετικός πολυμορφισμός μπορεί να είναι προστατευτικός ή προδιαθεσικός, ενώ από μόνος του τείνει να συμβάλλει σε μικρό βαθμό στο ρίσκο εμφάνισης μίας πάθησης. Αθροιστικά όμως, αυτές οι μικρές γενετικές διαφορές μπορεί να έχουν σημαντικά μεγαλύτερο αντίκτυπο. Συνεπώς, το PRS είναι ένα σταθμισμένο άθροισμα του αριθμού των αλληλομόρφων ρίσκου που φέρει ένα άτομο και εκτιμά την πιθανολογική ευαισθησία (προδιάθεση) στην υπό ανάλυση νόσο. Αντίστοιχα υπολογίζεται το συνδυαστικό ρίσκο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, συνεκτιμώντας κλινικά χαρακτηριστικά και τρόπο ζωής, μέσω εγκεκριμένου ερωτηματολογίου καρδιαγγειακής υγείας* (Adjusted PRS)

Παθήσεις για τις οποίες παρέχει Βαθμολογία PRS & Προσαρμοσμένου PRS

Στεφανιαία νόσος

Μυοκαρδιοπάθεια – Διατατική

Μυοκαρδιοπάθεια – Υπερτροφική

Καρδιακή ανεπάρκεια

Αρρυθμία – Κολπική μαρμαρυγή

Ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο

Πρώτα αποτελέσματα PRS στον ελληνικό πληθυσμό

Ποσοστό του πληθυσμού ανά κατηγορία PRS, έπειτα από χρήση του iDNA Cardio Health (n=447)

Εργαστηριακή ανάλυση

Η εργαστηριακή ανάλυση πραγματοποιείται με δείγμα παρειακού επιχρίσματος, το οποίο περιέχει κύτταρα από τα οποία γίνεται η απομόνωση του γενετικού υλικού. Το δείγμα συλλέγεται με μία ειδική μπατονέτα, ως μέρος μιας μοναδικής συσκευασίας και αποστέλλεται στο πιστοποιημένο εργαστήριο της εταιρείας μας για ανάλυση.

Η εργαστηριακή ανάλυση του δείγματος πραγματοποιείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρωτόκολλο γονοτύπησης και ανάλυσης της iDNA Laboratories. Η τεχνική εντοπισμού πολυμορφισμών και γονοτύπων είναι υψηλής ακρίβειας (99%) και επαναληψιμότητας (98%). Όλες οι αναλύσεις και η επεξεργασία των δειγμάτων πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό, με βάση τα πιο σύγχρονα επιστημονικά και αναλυτικά μέσα.

To iDNA Cardio Health kit απευθύνεται σε άτομα που ανήκουν σε μία από τις 3 ομάδες:

Υγιείς που θέλουν να γνωρίζουν εάν έχουν κίνδυνο εμφάνισης σε κάποια από τις παθήσεις που εξετάζει το τεστ

Υγιείς με συγγενή ασθενή με καρδιολογικό ιστορικό σε κάποια από τις παραπάνω παθήσεις

Ασυμπτωματικοί που είτε βρίσκονται υπό παρακολούθηση ή υποβάλλονται σε ελάχιστη συντηρητική θεραπεία