My DNA and I

Εταιρεία

Σήμερα, είναι επιστημονικά προφανές ότι τα γενετικά δεδομένα και η προηγμένη τεχνολογία έχουν τη δύναμη να βελτιώσουν την υγεία, να ωφελήσουν την ποιότητα ζωής και να μειώσουν το κόστος των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.
Αναγνωρίζοντας τους παράγοντες που προδιαθέτουν ένα άτομο σε μια συγκεκριμένη ασθένεια και τους μοριακούς μηχανισμούς που προκαλούν την κατάσταση, οι στρατηγικές θεραπείας και πρόληψης μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε άτομο.
Ως εκ τούτου ανάγκη σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί η εξατομικευμένη γνώση για τον καθένα, για βέλτιστες επιλογές υγείας.

H iDNA Laboratories δραστηριοποιείται στον τομέα της Ιατρικής Ακριβείας. Σχεδιάζει, αναπτύσσει και παρέχει προϊόντα γονιδιακής ανάλυσης σε δείγμα σιέλου. Με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, δική της πλατφόρμα βιοπληροφορικής ανάλυσης και χρήση τεχνολογίας αιχμής, στα πιστοποιημένα εργαστήριά της στην Αθήνα, παρέχει γονιδιακές αναλύσεις.
Το δείγμα σιέλου αναλύεται από μοριακούς βιολόγους, οι οποίοι ελέγχουν γονότυπους μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών και στη συνέχεια δημιουργούνται εξατομικευμένες αναλύσεις.

Μέσα από την γνώση που παρέχει το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, τη χρήση εργαλείων βιοπληροφορικής, και τα πεδία εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης, η εταιρεία μπορεί να παρέχει τα προϊόντα της σε προσιτό κόστος.

Αξιοποιώντας συνδυασμένη και εξειδικευμένη τεχνογνωσία χτίζει συνεργασίες για την προώθηση της καινοτομίας. Με το δικό της τμήμα R&D και σε συνεργασία με μεγάλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Οργανισμούς, αναπτύσσει καινοτόμες και πρωτοποριακές λύσεις.

Εργαστήριο

Το άρτια εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της, αξιοποιώντας state of the art εργαστηριακή τεχνολογία σχεδιάζει in-house τις καινοτόμες υπηρεσίες και τις αναλύσεις που παρέχει.

Αξιοποιεί κλινικά σημαντικά μοριακά και γενετικά ευρήματα και τη βιοπληροφορική με στόχο την πρακτική εφαρμογή τους στα πλαίσια της εξατομικευμένης ιατρικής περίθαλψης. Με αυτόν τον τρόπο παρέχει πρόσβαση σε απλοποιημένη, προσιτή και υψηλής ποιότητας ανάλυση δεδομένων γονιδιωματικής, φαρμακογενετικής και συμβουλευτικής όσον αφορά την κλινική ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Επεξεργασία & Αποτελέσματα
Η τεχνολογία ταυτοποίησης πολυμορφισμών TaqMan SNP probe (qPCR) που χρησιμοποιεί, αποτελεί αξιόπιστη και ιδανική τεχνική για την εφαρμογή της γονοτύπησης. Τα δεδομένα της γονοτύπησης αναλύονται μέσω της βιοπληροφορικής ανάλυσης με αποτέλεσμα την εξατομικευμένη φαρμακογονιδιωματική ανάλυση.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεών μας χαρακτηρίζονται από:

Αξιοπιστία
Έγκυρες αναλύσεις που δίνουν χρήσιμα αποτελέσματα

Ακρίβεια
Τελικά συμπεράσματα σε μία μόνο ανάλυση, χωρίς επανάληψη

Ταχύτητα
Ακριβής ανάλυση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα

Επιστημονική εγκυρότητα
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων βασίζονται στη δημοσιευμένη επιστημονική βιβλιογραφία διεθνών βάσεων δεδομένων.
Η iDNA Laboratories παρακολουθεί και αξιοποιεί τις ενημερώσεις των διεθνών επιστημονικών βάσεων δεδομένων εξασφαλίζοντας έτσι την εγκυρότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών της στην καθημερινή ιατρική πρακτική.

Πολιτική ποιότητας

Η «iDNA Laboratories» παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά IVD προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων βιοπληροφορικής που σχετίζονται με τη γενετική και τη γονιδιωματική, προς όφελος της υγείας και της ευζωίας του ατόμου.

Η παρούσα πολιτική ποιότητας παρουσιάζει την ποιότητα με την πιο αυθεντική έννοιά της, δηλαδή τον βαθμό εκπλήρωσης των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος, λύσεων/υπηρεσιών, τα οποία συναντούν τις πραγματικές απαιτήσεις που έχουν τεθεί.

Για το λόγο αυτό, η “iDNA Laboratories” υιοθέτησε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2016 και δεσμεύεται να συμμορφώνεται με συγκεκριμένες διαδικασίες, να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους πελάτες της, να βελτιώνει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να εκπαιδεύει το προσωπικό της και να ελαχιστοποιεί τα παράπονα των πελατών, λαμβάνοντας τις κατάλληλες προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες.

Η πολιτική μας για την ποιότητα είναι να παρέχουμε in-vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και σχετικές έξυπνες υπηρεσίες βιοπληροφορικής που συμβάλλουν σε σημαντικές βελτιώσεις στην υγεία των ατόμων και της δημόσιας υγείας.

Η ομάδα μας δεσμεύεται να:

Ενισχύει την αφοσίωση των πελατών της, επιτυγχάνοντας και υπερβαίνοντας συνεχώς τις προσδοκίες τους μέσω εξειδικευμένης καινοτομίας, ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης, σημαντικής αξίας και πλήρους συμμόρφωσης με τα ισχύοντα Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα, Οδηγίες, Κανονισμούς και Νόμους.

Βελτιώνει επανειλημμένα και να διατηρεί την αποτελεσματικότητα του εφαρμοζόμενου συστήματος ποιότητας μέσω της θέσπισης, εφαρμογής και παρακολούθησης στόχων ποιότητας.

Η “iDNA Laboratories” έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τον ολοκληρωμένο χάρτη των απαιτήσεων πιστοποίησης του ISO 13485:2016, προκειμένου να εκπληρώσει όλες τις εφαρμοσμένες προϋποθέσεις για έρευνα, σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση των καινοτόμων in-vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τα οποία συμμορφώνονται πλήρως και με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, με τους κανονισμούς, τις απαιτήσεις των πελατών και τις προδιαγραφές των προϊόντων της εταιρίας.

Η πολιτική ποιότητας της “iDNA Laboratories”  προορίζεται να κοινοποιείται και να γίνεται κατανοητή από όλους εντός της εταιρίας, ώστε όλοι να ακολουθούν μία στρατηγική κατεύθυνση για το πώς λαμβάνει χώρα η ανάπτυξη προϊόντων και πώς θα ικανοποιούνται οι απαιτήσεις, με έναν απόλυτα ολοκληρωμένο τρόπο. Η “iDNA Laboratories” παρέχει τους κατάλληλους πόρους για να ‘’εισάγει’’ στην Εθνική και Ευρωπαϊκή αγορά, καινοτόμα in-vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα Γενετικής και Γονιδιωματικής, τα οποία είναι ασφαλή και αποτελεσματικά σύμφωνα με τις σαφώς δηλωμένες προβλεπόμενες χρήσεις τους.

Η ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:

 • Βελτίωση της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών, με την αναφορά των αποτελεσμάτων των test με κλινική σημασία, στους χρήστες των υπηρεσιών.
 • Ενίσχυση με νέες πολιτικές πρόληψης, αναπτύσσοντας και παρέχοντας σημαντικές κλινικές πληροφορίες και πληροφορίες ευεξίας στους χρήστες των προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Σεβασμό του απορρήτου των ασθενών.
 • Ανάπτυξη, κατασκευή και παροχή υψηλής ποιότητας in-vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών που προάγουν την επιστημονική ανακάλυψη και βελτιώνουν την παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη.
 • Προώθηση μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες, βάσει της κατανόησης και της πλήρης ικανοποίησης των αναγκών τους, της ανταπόκρισης στα σχόλιά τους και της παροχής εξαιρετικής υποστήριξης.
 • Καινοτομία και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, εξασφαλίζοντας τελευταίας τεχνολογίας γενετικές και γονιδιωματικές αναλύσεις.
 • Παροχή αποτελεσματικών εργασιακών ροών των υπηρεσιών που ικανοποιούν πλήρως τους συμφωνηθέντες εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς στόχους.
 • Παροχή κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων, ανάπτυξη της επάρκειας και υποστήριξη, στο προσωπικό όλων των βαθμίδων της εταιρίας, για την συνεχή επαγγελματική βελτίωση και εκπαίδευσή του, συμπεριλαμβανομένων βασικών δεικτών απόδοσης όπως ετήσια αξιολόγηση και υποχρεωτική εκπαίδευση, ισότητα και διαφορετικότητα.
 • Διασφάλιση ότι όλο το προσωπικό της εταιρείας είναι εξοικειωμένο με την πολιτική ποιότητας και κατανοεί τις προσδοκίες της εταιρείας από αυτό.
 • Διατήρηση της ισχυρής δέσμευσής της για συνεχή βελτίωση της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της ικανοποίησης των χρηστών των προϊόντων και υπηρεσιών, της εξωτερικής αξιολόγησης αναφορικά με την ποιότητα και του εντοπισμού κατάλληλων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών για τις μη συμμορφώσεις.
 • Ορισμό ετήσιων στόχων ποιότητας, διατήρηση ενός εγχειριδίου ποιότητας και υλοποίηση ετήσιας ανασκόπησης.

Η Διοίκηση

Ημερομηνία:

15.10.2021

Υλικοεπαγρύπνηση

Eφαρμόζουμε και διατηρούμε σύστημα επαγρύπνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων (υλικοεπαγρύπνηση) προκειμένου να διασφαλιστούν οι ευθύνες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που παρασκευάζουμε.

Ο κύριος σκοπός του συστήματος επαγρύπνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων είναι η βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών των προϊόντων μας, με τη συνεχή παρακολούθηση και τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης/επανεμφάνισης ενδεχόμενου περιστατικού.

Για οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων μας παρακαλώ επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή με email:

Email: pv@creativephs.com

Τηλ.: +30 210 3259365 (24ωρη υποστήριξη)

Προϊόντα

Οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις συμβάλουν στη δημιουργία νέων προϊόντων. Κάθε προϊόν είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας και ανάπτυξης και είναι ειδικά σχεδιασμένο για να ικανοποιεί τις ανάγκες των τελικών χρηστών με το βέλτιστο τρόπο.

Μέχρι σήμερα, 5 προϊόντα έχουν ήδη αναπτυχθεί και διατίθενται στην αγορά μέσω της συνεργασίας μας με την iDNA Genomics, ενώ 15 βρίσκονται σε κλινική ανάπτυξη.

Στον τομέα της Ιατρικής Ακριβείας, υπάρχει ήδη στην αγορά η Φαρμακογονιδιωματική Ανάλυση για τις δραστικές  ουσίες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

Η φαρμακογονιδιωματική είναι η επιστήμη  που μελετά και αναλύει την ανταπόκριση των ασθενών σε φάρμακα, μέσω της συσχέτισης των πολυμορφισμών (SNPs) των γονιδίων τους, με την αποτελεσματικότητα ή τοξικότητα ενός φαρμάκου. Αρκετά  γονίδια  επηρεάζουν  άμεσα  τον μεταβολισμό  των φαρμάκων στον οργανισμό καθώς και τελικά το θεραπευτικό  όφελος που έχει ένα φάρμακο για έναν συγκεκριμένο  ασθενή. Αυτός  είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο, το ίδιο φάρμακο, στην ίδια δόση μπορεί να επηρεάσει ασθενείς με την ίδια νόσο με πολύ διαφορετικό τρόπο.

Επιπλέον ένα ευρύ φάσμα προϊόντων για πολλές σημαντικές ασθένειες είναι υπό ανάπτυξη, καθώς και προϊόντα που σχετίζονται με γενετικές προδιαθέσεις.

Στον τομέα του DTC (Direct To Consumer) υπάρχουν 4 προϊόντα  που αναλύουν γονίδια που σχετίζονται με τη Διατροφή, τις Βιταμίνες, τα Ιχνοστοιχεία και την Άθληση. Η iDNA Laboratories δημιουργεί εξατομικευμένες αναλύσεις αξιοποιώντας τα επιστημονικά δεδομένα όπου μελετώνται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ γενετικών πολυμορφισμών (SNPs) σε γονίδια που επηρεάζουν το μεταβολισμό των θρεπτικών συστατικών από την τροφή μας, την αποβολή των τοξινών, την ανταπόκριση του σώματος μας  σε διάφορους τύπους άσκησης.

Περισσότερα προϊόντα βρίσκονται υπό ανάπτυξη και σχετίζονται με την υγεία του δέρματος, τα νεογνά και τις συνήθειες του τρόπου ζωής μας.

Φόρμα επικοινωνίας